Goberno

A Fundación Barrié é unha Fundación mixta Benéfica e Docente de carácter particular e privado e natureza permanente con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar con absoluta autonomía. A Fundación réxese pola vontade do Fundador, manifestada, directa ou indirectamente, nos Estatutos, na escritura constitutiva e nas súas disposicións testamentarias; así como nas decisións que adopten dentro do límite da súa competencia, e ademais polas disposicións que, en interpretación e desenvolvemento daquela vontade, libremente establezan o Fundador e os Órganos da Fundación, segundo as súas atribucións.

Código de Buen Gobierno

Código de Buen Gobierno

Código de Bo Goberno

Código de Buen Gobierno

Código de Bo Goberno