Formulario de inscrición ao espectáculo "Maxia química"

Segundo Apelido*

Puede incluir hasta 2 suplentes (indicar nombre, apellidos, cargo y N.I.F. de cada uno)

Adjuntar organigrama actualizado de la entidad


De acordo co estipulado na Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que todos os datos que vostede facilite á Fundación Barrié poderán ser obxecto de incorporación aos ficheiros desta. Ditos datos poderanse someter a diferentes tratamentos, coa finalidade de mantelo/a informado/a dos programas e/ou produtos e servizos da Fundación e da súa Asociación de Bolseiros, así como para a realización de estudos estatísticos, sendo a Fundación Barrié a destinataria da información, a responsable do tratamento e a responsable do ficheiro.

As respostas ás preguntas indicadas como opcionais teñen carácter facultativo, sen que a negativa a subministrar estas impida a prestación do servizo que solicita.

Igualmente, informámoslle sobre a posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación vixente, dirixíndose á Fundación Barrié, Cantón Grande, número 9, 15003 A Coruña

CAPTCHA Recarga Imagen